FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:16 PDF icon होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:15 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:15 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
व्यापार व्यवसाय दर्ता, नविरकण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:14 PDF icon व्यापार व्यवसाय दर्ता, नविरकण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:13 PDF icon लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:12 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित उत्प्रेरणा जगाउन अतिरिक्त समय काम गरे वापत (प्रोत्साहन भत्ता) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/23/2023 - 16:53 PDF icon प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९ २०७९/८० 04/23/2023 - 16:37 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ २०७९/८० 04/18/2023 - 11:44 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 20:07 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages