FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पौष मसान्त सम्मको खर्च सार्वजनिक गरिएको । ८०/८१ Tuesday, January 9, 2024 - 21:05 PDF icon CamScanner 01-02-2024 15.39 (1) (1).pdf
आ. व २०७९/८० को प्रथम चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदन २०७९/८० Tuesday, February 7, 2023 - 16:36 PDF icon jpg2pdf_19_merged_merged.pdf
आ.व २०७९/ ०८० को पौष मसान्त सम्मको भुक्तानी भएका योजना विवरण २०७९/८० Saturday, January 28, 2023 - 06:27 PDF icon jpg2pdf_15.pdf
आ.व २०७९/ ०८० को पौष मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन २०७९/८० Saturday, January 28, 2023 - 06:11 PDF icon jpg2pdf_14_merged.pdf
श्रावण महिना देखी मंसिर महिना सम्मको खर्चको मास्केवारी २०७९/८० Saturday, January 7, 2023 - 19:41 PDF icon मास्केवारी .pdf
राजश्व संकलन श्रावण महिना देखी मंसिर सम्म २०७९/८० Saturday, January 7, 2023 - 19:34 PDF icon राजश्व.pdf
078-04-01 देखि 078-09-30 सम्मको फाँटवारी ७८/७९ Saturday, February 12, 2022 - 13:43 PDF icon 078-04-01 -079-09-.30SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf