FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

दरखास्त फाराम

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः लेकवेशी नगरपालिकाको कार्यालय वा प्राइम कमर्सियल बैंक, लेकवेशी शाखा, दशरथपुर सुर्खेत, ग.१.१ आन्तरिक राजश्व खाता नं. ०६१०१०००००००४७४००१०६ मा पनि बुझाउन सकिनेछ । बैंक दाखिला गरेकोमा सक्कल भौचर राख्नुपर्नेछ  र स्थानीय राजश्व पोर्टलबाट दाखिला गरी भौचर पेश गर्नुपर्ने।