FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सामाजिक सुरक्षा तगा संरक्षण भत्ता वापत चौथो किस्ताा (जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित ६० बर्ष माथि र -जेष्ठ नागरिक ६८ बर्ष बाहेक) अन्य लाभग्राहिहरको रकम भुक्तानी विवरण ।

सामाजिक सुरक्षा तगा संरक्षण भत्ता वापत चौथो किस्ताा (जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित ६० बर्ष माथि र -जेष्ठ नागरिक ६८ बर्ष बाहेक) अन्य लाभग्राहिहरको रकम भुक्तानी विवरण ।

जम्मा लाभ्रगाही संख्याः १३७१ जना

भुक्तानी भएको लाभग्राही संख्याः१३७१

नोटः जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित ६० बर्ष माथि र जेष्ठ नागरिक ६८ बर्ष माथिका लाभग्राहीहरुको भत्ता रकम केही दिनमा दाखिला हुने।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: