FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

समाजिक विकास शाखा

कार्यालय शाखा फोन Email
धनराज आचार्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ७ नगर स्वास्थ्य शाखा ९८०४५२९११९
सिमोन हिस्की आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ८ नगर स्वास्थ्य शाखा ९८१९५३४२१२ hiskisoyam@gmail.com
सीता कुमारी थापा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रानागाउँ ९८१२४८६६९५
चन्द्र बहादुर राना मगर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नाप नक्सा शाखा 9804546162 ranachandru123@gmail.com
रेशमकुमार वली नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नाप नक्सा शाखा 9868604006 oliresham55@gmail.com
चन्द्रबहादुर राना प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर नगर स्वास्थ्य शाखा
चित्रानन्द तिवारी 9848166522 chitratiwari16@gmail.com
मनिषा हिस्की आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १० नगर स्वास्थ्य शाखा 98455629983
रणबहादुर हिस्की स्वास्थ्य चौकी साटाखानी नगर स्वास्थ्य शाखा 9867876621
भक्त बहादुर रोकाय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३ नगर स्वास्थ्य शाखा 9848210811 rokayabhakta15@gmail.com

Pages