FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

ऐन नियमहरु

ऐन/कार्यविधि/नियमावलीको नाम दस्तावेज
शिक्षा ऐन, २०७८ (प्रथम संशोधन) PDF icon शिक्षा ऐन, २०७८ पहिलो संशोधन राजपत्र.pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सुचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन २०८० PDF icon तथ्याङ्क ऐन_लेकबेशी 1.pdf
लेकवेशी नगरपालिकको स्वास्थ्य ऐन २०८० PDF icon लेकवेशी नगरपालिकको स्वास्थ्य ऐन २०८० (2).pdf
शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० final.pdf
शिक्षक काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० PDF icon शिक्षक काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०८० final.pdf
लेकवेशी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८० PDF icon विनियोजन ऐन final.pdf
लेकवेशी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० PDF icon आर्थिक ऐन final.pdf
होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ PDF icon होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९ PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९ PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
व्यापार व्यवसाय दर्ता, नविरकण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon व्यापार व्यवसाय दर्ता, नविरकण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता, नविकरण, सञ्चालन र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
कार्यसम्पादनमा आधारित उत्प्रेरणा जगाउन अतिरिक्त समय काम गरे वापत (प्रोत्साहन भत्ता) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९ PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages