FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७४/७५

लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

           आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यान्वयन हुने उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका लागि कुल जम्मा रु ३८ करोड ५९ लाख ७१ हजार विनीयोजन गरिएकाे छ । कुल विनीयोजित वजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ २२ करोड ७६  लाख ३७  हजार ५ सय र पुजीगत तर्फ  १५ करोड ८३ लाख 33 हजार ५ सय विनीयोजन गरेको छु।

Pages