FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७८/७९

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

तरकारी वालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

(दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति ः २०७८/१०/०६ गते)

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट निरन्तरताका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना

सूचना प्रकाशन मितिः २०७८/१०/०६

सबैको जानकारीका लागि

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना

Pages