FAQs Complain Problems

deptwise

कार्यालय पद फोन Email
डा. पुष्पा खड्का प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर डाक्टर ९८६८१०३७४५ puspakhadka661@gmail.com
अमृता सापकोटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सि.अ.न.मी 9848276491 sapkotaamrita167@gmail.com
महेश गिरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय जन स्वास्थ्य निरीक्षक 9848037041 girimahesh2039@gmail.com
टीका खड्का प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर अ न मी ९८६८११८८१९ tikakhadka819@gmail.com
खगेन्द्र बहादुर बिरकट्टा प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर जन स्वास्थ्य निरीक्षक ९८४८०४७२३१ khagendrabm231@gmail.com
लालबहादुर नेपाली स्वास्थ्य चौकी साटाखानी जन स्वास्थ्य निरीक्षक ९८६४९८६४३५ lalbdrnepali40@gmail.com
तेजबहादुर घर्ति स्वास्थ्यचौकी नेटा जन स्वास्थ्य निरीक्षक ९८४८२२२७१७
भगवती श्रेष्ठ स्वास्थ्यचौकी कल्याण जन स्वास्थ्य निरीक्षक ९८४८१२२४४६ mailbhagwati01@gmail.com
विनोद वि.क. आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र वडा नं २ जन स्वास्थ्य निरीक्षक 9848112688 binodbc2043@gmail.com
टंकप्रसाद पंगाली नगर कार्यपालिकाको कार्यालय हे.अ ९८६७७५८४३८ tankapangali6@gmail.com

Pages