FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेकबेशी नगरपालिका को नगरकार्यपालिकाबाट स्विकृत भई सम्झौता भएका योजना हरुको विवरण

लेकबेशी  नगरपालिका को   नगरकार्यपालिकाबाट  स्विकृत  योजना हरुको  विवरण  तपसिल  बमोजिम रहेको व्यहोरा  अनुरोध  छ।

दस्तावेज: 

Pages