FAQs Complain Problems

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धमा

यस लेकवेशी नगरपालिकामा देहायबमोजिमका कर्मचारी आवश्यक परेको हँदा योग्य तथा ईच्छुक महानुवाभ हरुले  यस नगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

आर्थिक वर्ष: