FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षाा

सामाजिक सुरक्षा तगा संरक्षण भत्ता वापत तेश्रो किस्ताा भुक्तानी विवरण ।

जम्मा लाभ्रगाही संख्याः ३४४८ जना

भुक्तानी भएको लाभग्राही संख्याः३३४६

भुक्तानी Reject: १३ जना

२०८० माघ महिना देखी हाल सम्म नयाँ दर्ता भएका लाभग्राहीहरुले सम्बन्धीत वडा कार्यालय वा नगरपालिकामा खाता नम्बर प्रविष्टि गरे पछि मात्र भत्ता दाखिला हुनेछ ।

दस्तावेज: