FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सूचना तथा समाचार

तालिममा सहभागी हुनकालागी आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

घरेलु तथा साना उद्याेग विकास समितिको मिति २०७५/०८/२७ च नं २३७२  को पत्रानुसारको सुचना र आवेदन फारम यसै साथ संलग्न छ ।  इच्छुक महानुभावहरुले आ - आफ्नाे वडा कार्यालयमा गइ फारम भरी पेश गर्नुहोला ।

तालिमको विषयहरु :

१. शैलुन तालिम

२. डकर्मी तालिम

३. प्लम्विङ तालिम

दस्तावेज: 

Pages