सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकासित गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति

दस्तावेज: 

प्रश्ताव आव्हान सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस लेकवेशी‍‍ .............................

दस्तावेज: 

योजना सम्मन्धमा ।

सबै वडा कार्यालय

दस्तावेज: 

योजना सम्झैता प्रक्रिया

योजनामा चाहिने सम्झोताका लागि आवश्यक कागजातह्रररु
योजना फरफारकका लागि आवश्यक कागजातहरु
नयाँ खाता खाेल्ने सिफारिस माग गर्न चाहिने प्रिक्रिया

Pages