FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकबेशी नगर पालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:10 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:34 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:33 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७४.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको कर तथा गैर लगाउन उठाउन बनेको ऐन २०७४ 2nd ७५/७६ 09/16/2018 - 10:32 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको कर तथा गैर लगाउन उठाउन बनेको ऐन २०७४ 2nd.pdf
लेकबेशी नगरपालिकको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:31 PDF icon लेकबेशी नगरपालिकको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:30 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:29 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:28 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:27 PDF icon लेकबरेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने एैन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:26 PDF icon प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने एैन २०७५.pdf

Pages