नगर कृषि शाखाको महत्वपूर्ण सुचना

लेकबेशी नगरपालिका नगर  कृषि शाखाले  कृषक हरुलाई लक्षित गरी देहाय  बमोजिमका कार्यक्रम हरु आयोजना गरेकाले ईच्छुक कृषक महानुभावहरुले  लेकबेशी नगर कृषि शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: