तालिममा सहभागी हुनकालागी आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

घरेलु तथा साना उद्याेग विकास समितिको मिति २०७५/०८/२७ च नं २३७२  को पत्रानुसारको सुचना र आवेदन फारम यसै साथ संलग्न छ ।  इच्छुक महानुभावहरुले आ - आफ्नाे वडा कार्यालयमा गइ फारम भरी पेश गर्नुहोला ।

तालिमको विषयहरु :

१. शैलुन तालिम

२. डकर्मी तालिम

३. प्लम्विङ तालिम

४. मोटर साइकल/ अटाो मर्मत तालिम

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: